FAQ

HomeFAQ

Salaris

Betaaldata 2021:

 • 05-02-2021
 • 05-03-2021
 • 01-04-2021
 • 30-04-2021
 • 28-05-2021
 • 25-06-2021
 • 23-07-2021
 • 20-08-2021
 • 17-09-2021
 • 15-10-2021
 • 12-11-2021
 • 10-12-2021
 • 24-12-2021*
 • 07-01-2022

 

*Extra betaling i.v.m. feestdagen

Het vakantiegeld wordt in mei 2020 betaald als je werkt volgens de CAO van de NBBU en de ABU. Het vakantiegeld krijg je een keer per jaar automatisch op je rekening gestort.

Op basis van je weekloon wordt uitgerekend wat je netto overhoudt. De hoogte van het bedrag hangt af van een aantal factoren, zoals het aantal uren dat je werkt. In Nederland moeten werknemers meer belasting betalen naarmate ze meer verdienen (progressief belastingsysteem). Ga je meer werken, dan houd je dus per uur netto minder over, terwijl het bruto-uurloon hetzelfde blijft.

Als uitzendkracht bouw je jouw reserveringen voor vakantiedagen, feestdagen, kort verzuim en vakantiegeld per gewerkt uur op. Als je dienstverband eindigt, worden alle opgebouwde reserveringen in een keer uitgekeerd.

Volgens de CAO voor Uitzendkrachten kun je deze dag doorbetaald krijgen als je voldoende vrije dagen hebt opgebouwd. Als je volgens de ABU CAO werkzaam bent, spaar je 16 2/3 uur vakantieuren op per maand op als je fulltime werkt. Werk je volgens de NBBU CAO dan spaar je twee 16 vakantieuren per maand op als je fulltime werkt. Op je loonstrook en in het webportaal kun je zien hoeveel je hebt opgebouwd. Je moet deze doorbetaling overigens wel zelf aanvragen bij jouw intermediair.

Vanaf 30 maart 2015 wordt iedereen beloond volgens beloningsregeling van de opdrachtgever, zgn inlenersbeloning. Het uurloon wordt per opdracht vastgesteld. Je krijgt het salaris, de toeslagen, periodieken, vergoedingen en eventuele adv/atv die de opdrachtgever ook aan zijn eigen medewerkers in dezelfde functie betaalt. Meer informatie over de salarissystematiek vind je in de ABU-CAO voor Uitzendkrachten. Deze is te downloaden via ABU-CAO.

Het uurloon wordt per opdracht vastgesteld. Je krijgt het salaris, de toeslagen, periodieken, vergoedingen en eventuele adv/atv die de opdrachtgever ook aan zijn eigen medewerkers in dezelfde functie betaalt. Meer informatie over de salarissystematiek vind je in de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten. Deze is te downloaden via NBBU-cao.

Elke keer dat je salaris krijgt uitbetaald, wordt er ook een loonstrook gemaakt. Daarop staat het totale loon (inclusief toeslagen) dat je hebt verdiend, vermeld. Bovendien kun je lezen hoeveel uren je hebt gewerkt en wat er aan belastingen en premies sociale verzekeringen op het loon is ingehouden. Ten slotte wordt op de loonspecificatie aangegeven welk (bruto)bedrag je hebt opgebouwd aan vakantiebijslag, kort verzuim en hoeveel vakantiedagen je hebt gespaard. HelloFlex People verstuurt geen loonstroken, je kunt je loonstrook terugvinden in je beveiligde digitale dossier in HelloFlex.

Vergoedingen

Er bestaat geen wettelijke verplichting voor het betalen van reiskostenvergoedingen. Jouw intermediair, Helloflex People en/of de opdrachtgever zijn dan ook niet verplicht om je reiskosten te vergoeden. In veel cao’s liggen bepalingen over een reiskostenregeling vast. Sommige opdrachtgevers geven hun werknemers een standaard reiskostenvergoeding. Andere vergoeden de kosten van bus, trein en tram. Als je werkt op basis van inlenersbeloning, ontvang je als uitzendkracht de kostenvergoedingen van het bedrijf waar je op dat moment werkt, voor zover Helloflex People deze kostenvergoedingen netto mag uitkeren en de kostenvergoedingen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie.

Hoeveel reiskostenvergoeding krijg ik voor woon-werkverkeer?
De vergoeding is afhankelijk van de afstand van jouw huis naar het werk. De werkgever kan voor iedere kilometer die de werknemer aflegt 19 eurocent belastingvrij vergoeden, ongeacht het vervoermiddel dat deze gebruikt. Ook komen vaste vergoedingen per dag voor. Op jouw uitzendbevestiging staat óf je een reiskostenvergoeding krijgt en hoe hoog deze dan is.

Als is afgesproken dat je een reiskostenvergoeding krijgt die is gebaseerd op het openbaar vervoer, moet je de originele trein-, tram-, buskaarten goed bewaren. Deze moet je met je wekelijkse declaratieformulier inleveren bij jouw intermediair. Pas daarna krijg je ze uitbetaald. Als je een vaste vergoeding per dag of een km-vergoeding krijgt, dan hoef je de kaartjes niet te bewaren.

Welke vergoeding krijg ik als ik voor mijn werk moet reizen?
Als je op verzoek van de opdrachtgever je eigen auto gebruikt voor de uitoefening van je werkzaamheden mag een werkgever daarvoor kilometervergoeding betalen. Voorwaarde is wel dat je nauwkeurig het aantal gereden kilometers, de adressen van de bezochte bedrijven en de data bijhoudt. De vergoeding bedraagt 19 eurocent netto per kilometer.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

De belangrijkste maatregelen zijn:

Transitievergoeding vanaf dag 1

 • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd.
 • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.
 • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.

Ontslagrecht – cumulatiegrond

Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zgn cumulatiegrond. Op dit moment moet de werkgever aan een van de acht ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De (flex)medewerker kan maximaal een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.

Ketenregeling – 3 contracten in 3 jaar

 • De opeenvolging van tijdelijke contracten (zgn. ketenbepaling) wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend 3 contracten in 2 jaar te aan te gaan. Dit wordt 3 jaar.
 • Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van 6 naar 3 maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan.
 • Daarnaast komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.

Oproepcontracten – meer bescherming oproepkrachten

Alle oproepcontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd geldt:

 • De (flex)medewerker heeft voor iedere periode waarin hij/zij minder dan 3 uur werkt, recht op loon waarop hij/zij aanspraak zou hebben als hij/zij 3 uur zou hebben gewerkt.
 • De (flex)medewerker kan niet worden verplicht om gehoor te geven aan een oproep, indien de oproep met tijdstippen waarop moet worden gewerkt niet ten minste 4 (kalender)dagen van tevoren schriftelijk of elektronisch aan de (flex)medewerker bekend worden gemaakt.
 • Als de werkgever de oproep binnen 4 (kalender)dagen voor aanvang van de arbeid schriftelijk of elektronisch deels of volledig intrekt of de tijdstippen wijzigt, heeft de werknemer recht op loon waarop hij/zij aanspraak zou hebben indien hij/zij de arbeid zou hebben verricht.
 • De werkgever moet de (flex)medewerker na 12 maanden en uiterlijk in de 13e maand schriftelijk of elektronisch een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang zonder uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting.

Premiedifferentatie WW – verschil in premie tussen flexibel en vast

Met ingang van de WAB bepaalt het soort contract de WW-premie en niet de sector.

Lage premie:
Voor contracten met een vaste omvang en onbepaalde tijd.

Hoge premie (+5% extra premie):
Voor contracten bepaalde tijd, variabele omvang (o.a. oproepcontracten, min/max contracten).

De hoge premie kan met ook terugwerkende kracht bepaald worden:

 • Contracten onbepaalde tijd die binnen 5 maanden worden opgezegd.
 • Binnen een kalenderjaar >30% meer uren dan overeengekomen.
 • Een (flex)medewerker krijgt binnen jaar na aanvang contract een ww-uitkering .

Payrolling – gelijke rechtspositie en beloning payrollkrachten

(Flex)medewerker die op payrollbasis werken, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de inlener. Tevens krijgen zij een vergelijkbaar pensioen.
De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet gewijzigd.

De vermoedelijke ingangsdatum WAB is 1 januari 2020.

Er is sprake van uitzenden als de uitzendwerkgever de allocatiefunctie heeft

EN

Er is geen sprake van exclusieve terbeschikkingstelling oftewel de uitzendwerkgever heeft geen toestemming nodig om de (flex)medewerker elders te plaatsen.

Voldoet de uitzendwerkgever niet aan beide criteria, dan is er sprake van payroll.

Er is sprake van een allocatiefunctie als de uitzendwerkgever een actieve rol heeft bij het elkaar brengen van vraag en aanbod van (tijdelijke) arbeid door actieve werving van de flexmedewerker en  actieve werving van inleners waarbij de uitzendwerkgever de flexmedewerker vervolgens, na actieve bemiddeling, ter beschikking stelt aan de inlener of verschillende inleners.

Indicaties allocatiefunctie:

 • Zelf verworven en geselecteerd (plaatsing vacature, actief benaderen van potentiële (flex)medewerkers en inleners)
 • Geen of nauwelijks bemoeienis van een derde bij de werving en selectie
 • De (flex)medewerker mag niet eerder in deinst zijn geweest bij de inlener; zgn draaideurconstructie
 • Voorzien van tijdelijke vraag bij piek/ziek
 • Inrichting organisatie van juridische werkgever, denk hierbij aan intercedentes, vacaturesite

Er is sprake van exclusieve terbeschikkingstelling als de juridische werkgever de (flex)medewerker alleen bij die ene inlener ter beschikking mag stellen en niet bij andere inleners zonder toestemming van de derde (lees: die ene inlener).

Indicaties exclusieve terbeschikkingstelling:

 • Afspraken tussen de juridische werkgever en de inlener (al dan niet schriftelijk)
 • De (flex)medewerker is verteld dat hij/zij alleen maar bij die betreffende inlener mag werken
 • Duur van de terbeschikkingstelling
 • Of de (flex)medewerker met de inlener praktische afspraken moet maken, zoals arbeidsvoorwaarden, vakantie
 • De inlener heeft bemoeienis met het personeelsbeleid, denk aan het voeren van een functioneringsgesprek

Niets! HelloFlex People (HFP) is dé enige backoffice dienstverlener die haar diensten exclusief aanbiedt aan personeelsintermediairs. HFP heeft een actieve rol in de samenwerking met de aangesloten intermediairs. Alle (flex)medewerkers zijn tewerkgesteld middels vraag en aanbod samen te brengen (alloceren) en is er geen sprake van exclusiviteit.
De nieuwe wet zal hierdoor geen invloed hebben op de dienstverlening van HFP.

Wil je graag meer weten over de backoffice services van HelloFlex People? Neem dan gerust contact met ons op! Vul het contactformulier in of bel ons even en we vertellen je graag alles dat je wil weten over de mogelijkheden, de voordelen en de kosten van onze backoffice services.

HelloFlex People toetst in samenwerking met de intermediair zeer zorgvuldig voorafgaand de tewerkstelling of er sprake is van een uitzendovereenkomst of payrollovereenkomst.
Alle (flex)medewerker van HelloFlex People worden middels een uitzendovereenkomst ter beschikking gesteld.

Jazeker! HelloFlex People kent sinds jaar en dag, naast de dienstverlening juridische werkgeverschap uit handen geven, ook de zgn. InService dienstverlening. Hierbij wordt alleen de loonadministratie overgenomen en blijft het juridisch werkgeverschap bij de intermediair.

Wil je graag meer weten over de InService dienstverlening van HelloFlex People? Neem dan gerust contact met ons op! Vul het contactformulier in of bel ons even en we vertellen je graag alles dat je wil weten over de mogelijkheden, de voordelen en de kosten van de InService dienstverlening.

Het inzetten van flex wordt duurder, daar ontkomen we niet aan.
Er zijn een aantal aspecten uit de WAB die invloed hebben op de kostprijs. Eén daarvan is de WW premie. Daarnaast heeft de afschaffing sectorverloning ook een grote invloed.

Afschaffing sectorverloning:
De uitzendondernemingen zijn ingedeeld in premiesectorfonds 52. Jarenlang hebben uitzendondernemingen gebruik kunnen maken van een andere vaksector-indeling dan sector 52. De premies hiervoor zijn beduidend lager. Dat was ook de reden om een vaksector aan te vragen. Hier komt een einde aan.

Per 1 januari 2020 is dat niet meer mogelijk en vallen alle uitzenders in sector 52.
HelloFlex People is altijd sector 52 trouw gebleven. Deze maatregel levert HelloFlex People t.o.v. uitzenders met sectorverloning een minimale verhoging op.

WW premie

Met ingang van de WAB bepaalt het soort contract de WW-premie en niet de sector.

Lage premie:
Voor contracten met een vaste omvang en onbepaalde tijd.

Hoge premie (+5% extra premie):
Voor contracten bepaalde tijd, variabele omvang (o.a. oproepcontracten, min/max contracten).

De hoge premie kan met ook terugwerkende kracht bepaald worden:

 • Contracten onbepaalde tijd die binnen 5 maanden worden opgezegd.
 • Binnen een kalenderjaar >30% meer uren dan overeengekomen.
 • Een (flex)medewerker krijgt binnen jaar na aanvang contract een ww-uitkering.

Nee, dat is zeker niet noodzakelijk. Er zijn voldoende mogelijkheden om het juridische werkgeverschap uit te besteden. HelloFlex People heeft een actieve rol bij het alloceren van de (flex)medewerker.

Jazeker! Wil je graag meer weten over de services van HelloFlex People? Neem dan gerust contact met ons op! Vul het contactformulier in of bel ons even en we vertellen je graag alles dat je wil weten over de mogelijkheden, de voordelen en de kosten van onze dienstverlening.